Forfatterarkiv: Bestyrelsen

Lokaludvalgsmøde 20. juni om skæve boliger

Kære naboer i Solhøj Grundejerforening

Torsdag d. 20. juni blev der afholdt høring om skæve boliger på Lindholmsvej og Tølløsevej (bunkerpladsen) i forbindelse med Lokaludvalgets behandling af høringssvar til Socialforvaltningen. Bestyrelsen fremlagde vores synspunkter, hvorefter vi kunne overvære den interne drøftelse imellem lokaludvalgets medlemmer. Referat fra mødet ligger ikke klar endnu, men vores oplevelse var, at holdningen blandt medlemmerne ikke var entydig, hvorfor svaret til Socialforvaltningen ikke var en klar afvisning af, at der skal placeres skæve boliger i vores grundejerforening, men mere i retning af at eventuelle gener skal afbødes i forhold til naboer. 

Socialudvalget behandler forslaget om placering af boligerne d. 18. september, og indstiller herefter til en politisk beslutning i Borgerrepræsentationen d. 7. november.

Vores mulighed for at påvirke processen fremadrettet er gennem dialog med politikerne i Socialudvalget. Til det har vi brug for en koordineret indsats med så mange gode kræfter om bord som muligt. Vi i bestyrelsen indkalder derfor til borgermøde d. 13. august kl. 19 på Lindholmvej 45 (hos Jesper og Anne Therese Sønderstrup). Her vil vi drøfte vores muligheder fremadrettet, og vi vil derfor opfordre alle, der vil engagere sig i arbejdet, om at dukke op.

Mvh. Bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj


Referat og høringssvar fra mødet 20. juni forventes snart at kunne læses her:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Br%C3%B8nsh%C3%B8j-Husum%20Lokaludvalg

Høringssvar fra bestyrelsen angående skæve boliger på Lindholmsvej

Kære grundejere i Solhøj

En enig bestyrelse sender i aften følgende høringssvar til Brønshøj-Husum lokaludvalg angående projekt “skæve boliger” på Lindholmsvej. Vi håber, at høringssvaret kan inspirere andre beboere til at gøre det samme.

Mvh. bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj

Til lokaludvalget                                                                                                       

Lokaludvalget har 6 juni 2024 fremsendt en høringsskrivelse til Grundejerforeningen Solhøj og Grundejerforeningen Højdevang om etablering af såkaldte Skæve Boliger på de grønne arealer omkring Lindholmsvej (bunkeren). Grundejerforeningen har på den baggrund været i dialog med beboerne omkring de grønne områder.

Grundejerforeningen Solhøj vil gerne klage over den korte høringsfrist. Vi mener ikke, at alle relevante parter kan nå at blive hørt indenfor tidsfristen. Både kolonihaveforeningen overfor de grønne arealer ved Lindholmsvej, og de omkringliggende grundejerforeninger skal høres som part. Det er almindelig forvaltningspraksis, at parter får mindst 14 dage til at svare på høringer. Vi har kun fået 11 dage.

Vi forventer at denne klage har opsættende virkning sådan, at der ikke tages stilling til placering af skæve boliger på Lindholmsvej før der er gennemført en rigtig høring af parterne i sagen med en længere tidsfrist end den vi har fået. 

På trods af den korte tidsfrist vil vi gerne dele vores umiddelbare indsigelser om placeringen af de nævnte boliger. Men vi vil forbeholde os ret til på et senere tidspunkt, at vende tilbage med yderligere svar inddragende de øvrige grundejerforeninger i området. Derudover skal vores advokat også have mulighed for at gennemgå sagens akter på grundig vis.

Grundejerforeningen vil modsætte sig placeringen af boligerne på Lindholmsvej grundet følgende.

Ifølge plan vil placeringen af boligerne inddrage 3 matrikelnumrene 1120, 1121, 3738 plus sti- og vejareal. Matrikel 1120, 1121, plus sti og vejareal er en del af Grundejerforeningen Solhøjs overordnede matrikelnummer 1039. Matrikel 3738 ejes af Københavns Kommune der købte arealet i 1916.

Der er ifølge tingbogen forskellige servitutter tilknyttet de nævnte matrikler.

Servitut Matrikel 3738: I tinglysningsbogen står der, at området skal anvendes til offentlig plads, anlæg, sportsplads eller lignende med dertil hørende bygninger.

Servitutter Matrikel 1120 og 1121, hørende under Grundejerforeningen Solhøj matrikel nr. 1039 siger følgende:

På hver matrikel må der kun opføres en beboelsesbygning med højest 2 beboelses indrettede etager. Hver etage må kun beboes af en familie/husstand.

Hver matrikel må kun bebygges med 1/3 af arealet på matriklen.

Grunden må ikke benyttes til handel, fabrik, værksted eller anden indretning, der forårsager larm eller på anden måde er til ulempe for de omboende.

Vi anser at det påtænkte projekt strider så meget med de gældende servitutter, at det ikke kan gennemføres, og vi forventer derfor at projektet skrinlægges. Området vil ændre så meget karakter hvis det gennemføres og være til ulempe for de omboende.

·         De skæve boliger placeres på et lille areal tæt op ad almindelige boliger. Andre skæve boliger er placeret på større arealer og med længere afstand til de nærmeste boliger. Toften i Brønshøj er eksempel her på.

·         Der fjernes ét af få grønne, rekreative områder. De grønne arealer bruges i dag til rekreative formål af familier, daginstitutioner og skoler i området (Kirkebjerg skole, Den lille skole i København, Livets Skole, Den internationale skole og børnegaver/vuggestuer som Pandekagehuset, Molevitten, Duetten, Drivhuset m.fl.). Eksempelvis bruger skolerne området til projektdage og bevægelse. Der findes få alternative rekreative steder i området og det er generelt en udfordring for børn at tilgå rekreative områder uden at skulle passere større veje. Det har tidligere været overvejet at anlægge legepladser på arealerne for at forbedre lokale børns adgang til rekreative områder. Placeringen af skæve boliger trækker den forkerte vej.

·         Alternativ/mere oplagt placering kunne være tomme bygninger som fx den gamle Kriminalteknisk Afd. på Slotsherrensvej 113, hvor der allerede er vand, strøm og varme indlagt, hvilket formodentlig vil kræve en mindre investering end den foreslåede placering. Denne placering er tæt på S-togs stationen.

·         Ufordelagtig adgang til offentlig transport. Området er relativt dårligt forbundet med kollektiv trafik. Der går få busser fra området (12 og 22) på meget uregelmæssige tidspunkter. Den tætteste station ligger 1 km. derfra (Islev Station), hvorfra der går én linje hver 20. minut.

·         Ufordelagtig adgang til indkøbsmuligheder. De tætteste indkøbsmuligheder vil ligge omkring 1 km væk – ved Jyllingevej, Islev Station eller i Husum.

·         Udsatte borgere placeres tæt på usikre miljøer. Skjulhøj Allé, der ligger på den modsatte side af Slotsherrensvej har tidligere været i søgelyset for stofhandel og adresser for stråmandsvirksomheder til brug for økonomisk kriminalitet. Begge “forretningsområder” har for vane at udnytte udsatte borgere – enten som købere eller som proforma virksomhedsejere. Vi ser ingen fornuft i at facilitere disse aktiviteter ved at placere udsatte borgere så tæt på.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj  

Mail: kontakt@grundsolhoj.dk

Underskriftindsamling mod projekt skæve boliger i Grundejerforeningen Solhøj

Mange beboere i Grundejerforeningen Solhøj er imod placering af skæve boliger på Lindholmsvej i Brønshøj. 

Årsager hertil er blandt andet, at området er et villakvarter, hovedsageligt beboet af børnefamilier, beliggende direkte op af det foreslåede projekt.

Talrige skoler og børneinstitutioner i bydelen betyder at der dagligt er mange børn og familier der har deres daglige gang på lokationen.

Området er desuden et grønt åndehul i et tæt bebygget kvarter. Det bruges som rekreativt område for bydelens beboere, samt af omkringliggende skoler, til udendørs aktiviteter for børn.

Underskriftindsamlingen forelægges som del af indsigelse mod projektet.

Du kan skrive under ved at følge nedenstående link.

Mvh. bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj

Nej til skæve boliger på Lindholmsvej – Skrivunder.net

Projekt “skæve boliger” på Lindholmsvej

Kære grundejere i Solhøj

Hermed videresendes mail fra Brønshøj-Husum lokaludvalg angående tidlig inddragelsesproces for projekt “skæve boliger” på Lindholmsvej. Vi er netop i bestyrelsen blevet gjort bekendt med projektet. Der kan sendes kommentarer til lokaludvalgets sekretariat, eller man kan deltage under “tilhørernes punkt” på lokaludvalgsmødet 20. juni og fremføre sine kommentarer. Det håber vi, at nogle beboere vil gøre.

Mvh. bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj

———- Videresendt besked ———-

Fra: Camilla Stolt Nielsen <LJ8E@kk.dk>

Dato: 6. juni 2024 kl. 12.42.52 +02.00

Emne: Københavns Kommune undersøger placering af skæve boliger på Lindholmsvej – Lokaludvalget vil gerne høre jeres input

Til: kontakt@grundsolhoj.dk, brian@ifro.ku.dk

Cc: Ditte Tøfting-Kristiansen <EA4V@kk.dk>

Kære G/F Solhøj og G/F Højdevang

Vi skriver til jer, da et område ved Lindholms vej – se vedhæftet kort – er udpeget som mulig placering af skæve boliger.

Baggrund

Baggrunden for forslaget er lov om hjemløsereformen, der blev introduceret i marts 2023, og som har til hensigt at reducere brugen af herberger, og i stedet tilbyde borgerne en mere permanent bolig. De skæve boliger vil udgøre én af de permanente boligformer.

I forbindelse med budget 2024 bevilgede Borgerrepræsentationen anlægsbudget til 5 nye boligafdelinger med 10 – 12 skæve boliger i hver afdeling.

En tværforvaltelig taskforce med repræsentanter fra Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen har nu gennemført en screening af egnede placeringer i kommunen med bistand fra ekstern rådgiver.

Én af de fem placeringer er på Lindholmsvej.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil meget gerne høre jeres input

Lokaludvalget er blevet inviteret til en tidlig indragelsesproces. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil meget gerne have input fra jer beboere/Grundejerforeningerne. Forvaltningen ønsker lokaludvalgets kommentarer med udgangen af juni, og lokaludvalget vedtager derfor et høringssvar på møde i lokaludvalget d. 20. juni.

I bedes sende jeres kommentarer senest 17. juni til lokaludvalgets sekretariat. I er også velkomne til at deltage under ”tilhørernes punkt” på lokaludvalgsmødet, og fremføre jeres kommentarer.

Send gerne jeres kommentarer til denne mail: LJ8E@kk.dk og EA4V@kk.dk

Yderligere informationer

Lokaludvalget har i tirsdags afholdt et møde med forvaltningen, hvor følgende pointer blev fremhævet:

  • De 5 grunde skal besluttes politisk inden forvaltningen går videre med etablering af boliger. 18/9 behandler Socialudvalget forslagene. 7/11 behandler Borgerrepræsentationen forslagene.
  • Der vil blive etableret en form for ”grøn afskærmning” mellem de skæve boliger og de eksisterende boliger.
  • I forbindelse med et evt. byggeri vil det være muligt for naboer at indgå i en følgegruppe.

Overordnet tidsplan

• Efteråret 2024: Politisk godkendelse af projektet

• Primo 2025: Forvaltningen orienterer naboer

• Forår 2025: Udvælgelse af alment boligselskab til opførelse og drift af boligerne

• Medio 2025: Politisk godkendelse af det udvalgte boligselskab

• Medio 2025 til medio 2026: Lokalplansproces

• Medio 2026: Opstart af projektering af projektet (Følgegruppen inddrages)

• Primo 2029: Ibrugtagning af boligerne

I er meget velkomne til at kontakte os i lokaludvalgets sekretariat, hvis I har spørgsmål.

Se mine kontaktoplysninger for neden.

Med venlig hilsen

Camilla Stolt Nielsen
Lokaludvalgssekretær
Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
_________________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj

Mobil 2677 1049

E-mail lj8e@kk.dk

EAN 5798009800404

Generalforsamling 11. april 2024

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes torsdag d. 11. april 2024 kl. 20.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Indkaldelse med dagsorden vil blive omdelt i postkasserne senest et par uger før.

Vel mødt.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 12. april 2023

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes onsdag d. 12. april 2023 kl. 20.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Indkaldelse er i går 4. marts omdelt i alle medlemmernes postkasser.

Vel mødt.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 6. april 2022

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes onsdag d. 6. april 2022 kl. 20.00 i mødelokale 6 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Indkaldelse med tilhørende forslag vil blive omdelt 2-3 uger inden dagen.

Vel mødt.

Mvh. Bestyrelsen

Træflis på Trekanten

I forbindelse med større nedskæringsarbejde på Trekanten ligger der nu en stor bunke træflis, som alle grundejere i foreningen er velkommen til at bruge løs af. Der gælder først til mølle princippet.

Glædelig jul fra bestyrelsen

Vejarbejde 2021-2022

Som vi oplyste under seneste generalforsamling, har bestyrelsen indhentet og gennemgået tilbud fra adskillige asfaltentreprenører de seneste måneder. Vi har nu valgt at takke ja til tilbud fra Entreprenør Gendrup på opretning af kantsten og overfladebelægning på en del af foreningens fortove og veje. Opgaverne er valgt ud fra foreningen økonomiske rammer og den prioriterede plan, som vi tidligere i år fik udarbejdet af Teknologisk Institut.

Vejarbejdet er netop gået i gang og forventes afsluttet i løbet af et halvt års tid.

Skulle der opstå problemer under vejarbejdet, bedes I kontakte Entreprenør Gendrup på telefon 36758801.

Mvh. bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj

Generalforsamling 2021

Pga. pandemien har bestyrelsen i valgt, at den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj ligesom sidste år flyttes fra foråret til efteråret, og det kommer til at foregå onsdag 1. september 2021kl. 20 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Mvh. Bestyrelsen