Høringssvar fra bestyrelsen angående skæve boliger på Lindholmsvej

Kære grundejere i Solhøj

En enig bestyrelse sender i aften følgende høringssvar til Brønshøj-Husum lokaludvalg angående projekt “skæve boliger” på Lindholmsvej. Vi håber, at høringssvaret kan inspirere andre beboere til at gøre det samme.

Mvh. bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj

Til lokaludvalget                                                                                                       

Lokaludvalget har 6 juni 2024 fremsendt en høringsskrivelse til Grundejerforeningen Solhøj og Grundejerforeningen Højdevang om etablering af såkaldte Skæve Boliger på de grønne arealer omkring Lindholmsvej (bunkeren). Grundejerforeningen har på den baggrund været i dialog med beboerne omkring de grønne områder.

Grundejerforeningen Solhøj vil gerne klage over den korte høringsfrist. Vi mener ikke, at alle relevante parter kan nå at blive hørt indenfor tidsfristen. Både kolonihaveforeningen overfor de grønne arealer ved Lindholmsvej, og de omkringliggende grundejerforeninger skal høres som part. Det er almindelig forvaltningspraksis, at parter får mindst 14 dage til at svare på høringer. Vi har kun fået 11 dage.

Vi forventer at denne klage har opsættende virkning sådan, at der ikke tages stilling til placering af skæve boliger på Lindholmsvej før der er gennemført en rigtig høring af parterne i sagen med en længere tidsfrist end den vi har fået. 

På trods af den korte tidsfrist vil vi gerne dele vores umiddelbare indsigelser om placeringen af de nævnte boliger. Men vi vil forbeholde os ret til på et senere tidspunkt, at vende tilbage med yderligere svar inddragende de øvrige grundejerforeninger i området. Derudover skal vores advokat også have mulighed for at gennemgå sagens akter på grundig vis.

Grundejerforeningen vil modsætte sig placeringen af boligerne på Lindholmsvej grundet følgende.

Ifølge plan vil placeringen af boligerne inddrage 3 matrikelnumrene 1120, 1121, 3738 plus sti- og vejareal. Matrikel 1120, 1121, plus sti og vejareal er en del af Grundejerforeningen Solhøjs overordnede matrikelnummer 1039. Matrikel 3738 ejes af Københavns Kommune der købte arealet i 1916.

Der er ifølge tingbogen forskellige servitutter tilknyttet de nævnte matrikler.

Servitut Matrikel 3738: I tinglysningsbogen står der, at området skal anvendes til offentlig plads, anlæg, sportsplads eller lignende med dertil hørende bygninger.

Servitutter Matrikel 1120 og 1121, hørende under Grundejerforeningen Solhøj matrikel nr. 1039 siger følgende:

På hver matrikel må der kun opføres en beboelsesbygning med højest 2 beboelses indrettede etager. Hver etage må kun beboes af en familie/husstand.

Hver matrikel må kun bebygges med 1/3 af arealet på matriklen.

Grunden må ikke benyttes til handel, fabrik, værksted eller anden indretning, der forårsager larm eller på anden måde er til ulempe for de omboende.

Vi anser at det påtænkte projekt strider så meget med de gældende servitutter, at det ikke kan gennemføres, og vi forventer derfor at projektet skrinlægges. Området vil ændre så meget karakter hvis det gennemføres og være til ulempe for de omboende.

·         De skæve boliger placeres på et lille areal tæt op ad almindelige boliger. Andre skæve boliger er placeret på større arealer og med længere afstand til de nærmeste boliger. Toften i Brønshøj er eksempel her på.

·         Der fjernes ét af få grønne, rekreative områder. De grønne arealer bruges i dag til rekreative formål af familier, daginstitutioner og skoler i området (Kirkebjerg skole, Den lille skole i København, Livets Skole, Den internationale skole og børnegaver/vuggestuer som Pandekagehuset, Molevitten, Duetten, Drivhuset m.fl.). Eksempelvis bruger skolerne området til projektdage og bevægelse. Der findes få alternative rekreative steder i området og det er generelt en udfordring for børn at tilgå rekreative områder uden at skulle passere større veje. Det har tidligere været overvejet at anlægge legepladser på arealerne for at forbedre lokale børns adgang til rekreative områder. Placeringen af skæve boliger trækker den forkerte vej.

·         Alternativ/mere oplagt placering kunne være tomme bygninger som fx den gamle Kriminalteknisk Afd. på Slotsherrensvej 113, hvor der allerede er vand, strøm og varme indlagt, hvilket formodentlig vil kræve en mindre investering end den foreslåede placering. Denne placering er tæt på S-togs stationen.

·         Ufordelagtig adgang til offentlig transport. Området er relativt dårligt forbundet med kollektiv trafik. Der går få busser fra området (12 og 22) på meget uregelmæssige tidspunkter. Den tætteste station ligger 1 km. derfra (Islev Station), hvorfra der går én linje hver 20. minut.

·         Ufordelagtig adgang til indkøbsmuligheder. De tætteste indkøbsmuligheder vil ligge omkring 1 km væk – ved Jyllingevej, Islev Station eller i Husum.

·         Udsatte borgere placeres tæt på usikre miljøer. Skjulhøj Allé, der ligger på den modsatte side af Slotsherrensvej har tidligere været i søgelyset for stofhandel og adresser for stråmandsvirksomheder til brug for økonomisk kriminalitet. Begge “forretningsområder” har for vane at udnytte udsatte borgere – enten som købere eller som proforma virksomhedsejere. Vi ser ingen fornuft i at facilitere disse aktiviteter ved at placere udsatte borgere så tæt på.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj  

Mail: kontakt@grundsolhoj.dk