Projekt “skæve boliger” på Lindholmsvej

Kære grundejere i Solhøj

Hermed videresendes mail fra Brønshøj-Husum lokaludvalg angående tidlig inddragelsesproces for projekt “skæve boliger” på Lindholmsvej. Vi er netop i bestyrelsen blevet gjort bekendt med projektet. Der kan sendes kommentarer til lokaludvalgets sekretariat, eller man kan deltage under “tilhørernes punkt” på lokaludvalgsmødet 20. juni og fremføre sine kommentarer. Det håber vi, at nogle beboere vil gøre.

Mvh. bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj

———- Videresendt besked ———-

Fra: Camilla Stolt Nielsen <LJ8E@kk.dk>

Dato: 6. juni 2024 kl. 12.42.52 +02.00

Emne: Københavns Kommune undersøger placering af skæve boliger på Lindholmsvej – Lokaludvalget vil gerne høre jeres input

Til: kontakt@grundsolhoj.dk, brian@ifro.ku.dk

Cc: Ditte Tøfting-Kristiansen <EA4V@kk.dk>

Kære G/F Solhøj og G/F Højdevang

Vi skriver til jer, da et område ved Lindholms vej – se vedhæftet kort – er udpeget som mulig placering af skæve boliger.

Baggrund

Baggrunden for forslaget er lov om hjemløsereformen, der blev introduceret i marts 2023, og som har til hensigt at reducere brugen af herberger, og i stedet tilbyde borgerne en mere permanent bolig. De skæve boliger vil udgøre én af de permanente boligformer.

I forbindelse med budget 2024 bevilgede Borgerrepræsentationen anlægsbudget til 5 nye boligafdelinger med 10 – 12 skæve boliger i hver afdeling.

En tværforvaltelig taskforce med repræsentanter fra Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen har nu gennemført en screening af egnede placeringer i kommunen med bistand fra ekstern rådgiver.

Én af de fem placeringer er på Lindholmsvej.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil meget gerne høre jeres input

Lokaludvalget er blevet inviteret til en tidlig indragelsesproces. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil meget gerne have input fra jer beboere/Grundejerforeningerne. Forvaltningen ønsker lokaludvalgets kommentarer med udgangen af juni, og lokaludvalget vedtager derfor et høringssvar på møde i lokaludvalget d. 20. juni.

I bedes sende jeres kommentarer senest 17. juni til lokaludvalgets sekretariat. I er også velkomne til at deltage under ”tilhørernes punkt” på lokaludvalgsmødet, og fremføre jeres kommentarer.

Send gerne jeres kommentarer til denne mail: LJ8E@kk.dk og EA4V@kk.dk

Yderligere informationer

Lokaludvalget har i tirsdags afholdt et møde med forvaltningen, hvor følgende pointer blev fremhævet:

  • De 5 grunde skal besluttes politisk inden forvaltningen går videre med etablering af boliger. 18/9 behandler Socialudvalget forslagene. 7/11 behandler Borgerrepræsentationen forslagene.
  • Der vil blive etableret en form for ”grøn afskærmning” mellem de skæve boliger og de eksisterende boliger.
  • I forbindelse med et evt. byggeri vil det være muligt for naboer at indgå i en følgegruppe.

Overordnet tidsplan

• Efteråret 2024: Politisk godkendelse af projektet

• Primo 2025: Forvaltningen orienterer naboer

• Forår 2025: Udvælgelse af alment boligselskab til opførelse og drift af boligerne

• Medio 2025: Politisk godkendelse af det udvalgte boligselskab

• Medio 2025 til medio 2026: Lokalplansproces

• Medio 2026: Opstart af projektering af projektet (Følgegruppen inddrages)

• Primo 2029: Ibrugtagning af boligerne

I er meget velkomne til at kontakte os i lokaludvalgets sekretariat, hvis I har spørgsmål.

Se mine kontaktoplysninger for neden.

Med venlig hilsen

Camilla Stolt Nielsen
Lokaludvalgssekretær
Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
_________________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj

Mobil 2677 1049

E-mail lj8e@kk.dk

EAN 5798009800404