Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen Solhøj

§1
Foreningens medlemmer: Ejere af parceller, udstykket fra matr. no. 1039 af Husum, er pligtige til at være medlemmer ifølge tinglysning af den 26. 3. 1923.

§2
Foreningens formål: Varetagelse af medlemmernes fælles interesser, navnlig vedligeholdelse af vej, fortov og kloak samt tilvejebringelse af de fornødne midler hertil.

§3
Medlemmernes ansvar: Hvert medlem er underkastet foreningens love. Medlemmerne skal holde parcellen med tilhørende vejareal rent for ukrudt. Parcellerne må ikke indhegnes med pigtråd, der kan være levende hegn med maximum højde på 1.80 m. eller stakit med maximum højde på 1.20 m. ud mod vej. Ethvert medlem er pligtig til at renholde kørebane og fortov i henhold til politivedtægten.

§4
Ejerskifte og kontingentbetaling: Det årlige kontingent opdeles i 2 halvårlige rater, til betaling i juni og december måned. Anmeldelse af ejerskifte sker via information fra ejendomsmægleren, som også opgør evt. skyldigt kontingent. Hvis salg af ejendommen sker uden ejendomsmægler, er den tidligere ejer pligtig til at anmelde ejerskiftet skriftligt til kassereren senest 14 dage efter overtagelsesdagen.

§5
Anvendelse af foreningens midler: Foreningens midler anvendes til afholdelse af udgifter og financierer projekter, som er i medlemmernes fælles interesse, først og fremmest vedligeholdelse af vejarealerne. Generalforsamlingen sætter rammerne for midlernes anvendelse, og kan vedtage konkrete projekter. Bestyrelsen sørger for iværksættelse af projekter og løbende vedligeholdelse m.m.

§6
Valg af bestyrelse og revisorer: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg det ene år og 2 medlemmer er på valg det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Til bestyrelsen vælges årligt 1 til 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisor suppleant. Genvalg kan finde sted.

§7
Bestyrelsens arbejde og aflønning: Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af grundejerforeningens anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen sørger for, at der føres regnskab over indtægter og udgifter. Alle udbetalinger skal påtegnes med 2 underskrifter. Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal forelægges medlemmerne på den årlige generalforsamling. Større beløb, som ikke forventes anvendt indenfor en rimelig tid, skal placeres på en højt forrentet konto. Bestyrelsesmedlemmernes lønninger fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§8
Ordinær generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder større forestående anlægs- og vedligeholdelsesarbejder eller andre projekter.
3. Beretning fra eventuelle udvalg
4. Regnskab.
5. Forslag.
6. Fastsættelse af administrationsudgifter.
7. Budget og fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse, samt suppleanter.
9. Valg af revisor, samt suppleanter.
10. Eventuelt.

Der indkaldes til generalforsamling 2 uger inden denne afholdes. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveres skriftligt til bestyrelsen 1 uge inden generalforsamlingen afholdes. Forslag kan afleveres på foreningens hjemmeside www.grundsolhoj.dk under `Kontakt´ eller skriftligt til et bestyrelsesmedlem. Sammen med indkaldelsen udsendes bestyrelsens forslag og forslag vedrørende kommende års økonomi. Øvrige forslag ligger til gennemsyn på foreningens hjemmeside. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, og alle spørgsmål, undtagen ændring af vedtægterne, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§9
Ekstraordinær generalforsamling: Ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, skal årsagen og formålet nøje fremgå af indkaldelsen. Indkaldelsesvarsel skal være på mindst 14 dage.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det efter bestyrelsens skøn er nødvendigt eller når mindst 1/5 af parcelejerne ønsker det og skriftlig til bestyrelsen fremsætter forslag herom. 1 sidste fald skal generalforsamlingen indvarsles til afholdelse senest 14 dage efter anmodningens fremkomst.

§10
Generalforsamlingens beviskraft: Generalforsamlingens beslutninger tages til referat og udsendes til alle parcelejere, samt gøres tilgængeligt via foreningens hjemmeside.

§11
Afstemningsregler: Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af ændring af lovene. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 3 medlemmer forlanger det. Hver parcel har én stemme. Parcellerne er lige stillet med hensyn til stemmeret uden hensyn til arealets størrelse. Stemmeretten kan udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen eller ved forudgående at indgive skriftlig stemmeafgivelse til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen, vedrørende ethvert punkt eller forslag til dagsordenen, som der ønskes at blive stemt om.

§12
Ændring af lovene: Ændring af lovene kan besluttes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, ved simpelt flertal. Brevstemmer tæller ikke ved denne afstemning. Således vedtaget på generalforsamlingen, den 29. januar 1938, med rettelse af §8. vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 1982, og med gennemgribende rettelser ved generalforsamling 23. april 2002. Ændring af § 6,7,8,10 og 11 er vedtaget på generalforsamlingen d. 19 april 2016.

BESTYRELSEN

Vedtaget på generalforsamling den 1. september 2021